Obchodní a dodací podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány dle těchto podmínek.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.sportobchod.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.

S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Prezentované akce platí do vyprodání zásob, případně do uvedeného data. Kredity z bonusového programu mají omezenou platnost a jsou nepřenosné na jiného uživatele.

Telefonní linky jsou zpoplatněny běžným tarifem (Brno), mobilní telefony dle tarifu Vašeho poskytovatele.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena

V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, ...).

Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili (platební kartou, on-line e-Bankou, převodem z účtu) a výsledná částka za zbývající část objednávky bude nižší než částka celkem zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do 5 pracovních dnů. V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

Částečné vyřízení objednávky

Pokud nastane situace, kdy z vaší objednávky některá nebo některé z položek nebudou skladem, zašleme vám alespoň tu nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici.

V případě, že souhrnná hodnota celé objednávky přesahovala částku, při které byste již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, potom při rozdělení objednávky a hodnotě kterékoli její části nižší než částka výše uvedená nebudete hradit žádné poštovné u žádné ze zásilek.

Jestliže souhrnná hodnota celé objednávky nepřesahovala částku, při které byste již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, a poštovné by tedy bylo účtováno, potom při rozdělení objednávky budete hradit poštovné pouze jednou, tj. stejně jako by tomu bylo při vyřízení kompletní objednávky.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Kupující může objednávku stornovat ještě před její expedicí. Stornovat objednávku lze buď prostřednictvím administračního rozhraní nebo kontaktováním naší informační linky.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Toto odstoupení musí být prokazatelně doručeno naší společnosti do 14 dbů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • zboží nesmí být opotřebené
 • nelze vrátit zboží upravené na přání zákazníka nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarávání
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu, je-li to možné
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

Při uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:

 • Vyplňte protokol, který najde po přihlášení do uživatelské sekce. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení odstoupení (číslo účtu, atd.).
 • Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem. Protokol musí být doručen společně se zbožím.
 • Zboží doručte na adresu SportObchod.cz s.r.o., reklamační oddělení, Čechyňská 16, 60200 Brno nebo na adresu našich prodejen
 • Vyřizování žádosti můžete následně sledovat on-line. Požadavek je zpravidla vyřízen do 10 pracovních dnů od přijetí zboží.

Při současném splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží může být vráceno zpět.

Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení objednávky trvat déle. V takovém případě bude zákazník telefonicky nebo e-mailem kontaktován a následně mu bude sdělen předpokládaný termín expedice zboží. Zákazník má právo zrušit objednávku daného zboží bez udání důvodu.

Řešení sporů

Veškeré majetkové spory vzniklé z této dohody/smlouvy a/nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v jednoinstančním rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (ZRŘ), před jediným rozhodcem, jehož určí dle ujednání stran Registr rozhodců ČR, s.r.o., IČ: 277 38 108, se sídlem Brno, Merhautova 1024/155, PSČ: 613 00, a to z okruhu osob způsobilých zastávat funkci rozhodce dle ust. § 4 a násl. ZRŘ. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti. O místě konání rozhodčího řízení platí ust. § 17 ZRŘ. Po zahájení rozhodčího řízení zašle rozhodce žalobci výzvu k zaplacení níže uvedeného poplatku za rozhodčí řízení a podle povahy buď ve věci nařídí ústní jednání nebo vyzve žalovaného k zaujetí písemného stanoviska k podané žalobě, případně k podání námitek proti uplatněné směnce. Bez provedení úhrady poplatku za rozhodčí řízení není rozhodce povinen ve věci konat a může zahájené rozhodčí řízení zastavit. Rozhodčí řízení může být pouze písemně, rozhodce však podle povahy věci může nařídit ústní jednání (zejm. za účelem provádění dokazování). V řízení o sporu jehož hodnota předmětu nepřesahuje částku 1.000.000,- Kč (bagatelní spor) není nutné nařizovat ústní jednání a rozhodnutí nemusí rozhodce odůvodňovat. Pokud je účastník zastoupen advokátem, je povinen přesně specifikovat a doložit požadované náklady právního zastoupení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., v platném znění. Rozhodnutí musí být rozhodcem vždy alespoň stručně odůvodněno. Odůvodnění nemusí být součástí rozhodnutí v případě bagatelního sporu; v případě smíru; v případě, že žalovaný uzná žalobou uplatněný nárok buď výslovně nebo se má za to, že jej uznal; v případě, že s tím oba účastníci výslovně souhlasí.
 
Poplatek za rozhodčí řízení před rozhodcem činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5.000,- Kč. Na odůvodněnou žádost může rozhodce část poplatku prominout či jeho splatnost odložit. Poplatek je splatný na výzvu rozhodce ve lhůtě 10 dnů. Nelze-li určit výši poplatku z hodnoty předmětu sporu, je stanovena jeho výše na částku 10.000,- Kč. Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací. Poplatek za odročení nařízeného ústního jednání činí 0,5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000,- Kč. Účastníci jsou povinni uhradit rozhodci veškeré účelně vynaložené náklady spojené s administrativou rozhodčího řízení a se zajištěním podkladů významných pro rozhodčí řízení. Tyto náklady nejsou účastníky hrazeny, pokud v jednotlivém rozhodčím řízení nepřesáhnou částku 1.000,- Kč. Veškeré poplatky a úhrady se platí výhradně Registru rozhodců ČR, s. r. o., a to buď v hotovosti v jejím sídle nebo na určený účet. Výpočet poplatků a úhrad se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Ke všem částkám je připočítávána aktuální sazba DPH.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Platnost obchodních podmínek

Uvedené obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupní smlouvy uzavřené s fyzickými nepodnikajícími osobami (bez uvedení IČ na faktuře). Kupní smlouvy uzavřené s ostatními subjekty (právnické osoby a podnikatelé) se řídí Obchodním zákoníkem.

Poradíme vám

Informační linka po-pá: 8–16:30 hodin

Vendy
Vendy
Kája
Kája
Nikča
Nikča

530 503 100 po–pá 8:00–16:30 | info@sportobchod.cz

přihlaste se Košík: 0 Kč